07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” yayımlanmıştır. Söz konusu kanun gereği, Başarsoft Bilgi Tek. A.Ş. Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Bilgilendirme Yazısı ile KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz:

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 • Şirketimiz 1998 yılından beri bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir. İfa ettiği faaliyetler sebebi ile, gerek Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş-Kur ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemeleri, gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve kamusal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.
 • Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan KVKK’da belirtilen ayrık durumlar hariç, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükleri ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır. Tarafınızca verilecek açık rıza, her zaman geri alınabilir.
 • Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuatlar başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, kullanıldığı sebebin amacıyla sınırlı kalarak; şirketimiz ortakları ve ileride Başarsoft Grup Şirketlerine dahil olacak yurt içinde ya da yurtdışındaki iştiraklerimizle, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ancak yeterli önlemler alınmak kaydıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi

 • Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, Ortaklarımız, Grup Şirketlerimiz, iştiraklerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 • Kişisel verilerini Şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar, hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kvkk@basarsoft.com.tr adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

 • İşbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinin 1.fıkrasının d bendi uyarınca, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Rıza Gerektirmeyen Haller

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri Sorumlusu sıfatıyla Başarsoft Bilgi Tek. A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Başarsoft Bilgi Tek. A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.
 • Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan veriler ile tabi olduğumuz mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sayılan sırları talep edebilecek kişilere verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak veri açıklama, kullanım ve aktarımları hususunda sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığımızı ve bu veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın, söz konusu verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkili olduğumuzu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 • Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Diğer Düzenlemeler

  Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
 • İşlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Söz konusu KVKK’nın ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kvkk@basarsoft.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece kvkk@basarsoft.com.tr e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.